Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-sites de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

Performers Platform is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-sites. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de sites van Performers Platform leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Performers Platform. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Performers Platform niet aansprakelijk.

Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd te achterhalen waar eventuele rechten van derden op het materiaal gebruikt op deze website berusten. Dit is echter niet in alle gevallen gelukt. Bent u van mening dat het tonen van bepaalde afbeeldingen of ander materiaal via deze website inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt en/of hebt u gegronde bezwaren tegen publicatie via deze website, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons mee te delen. Als de klacht gegrond is, zal in goed overleg naar een oplossing worden gezocht. In het uiterste geval zullen wij het materiaal van de website verwijderen.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze sites of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Performers Platform.

Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het bedrijfsconcept, de toegankelijkheidsstructuur, de software, print outs daarvan, de procedure van Performers Platform, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en eventuele rechten ingevolge de richtlijn 96/9 EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berust bij Performers Platform.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in ‘s Hertogenbosch (Nederland) is bevoegd.